Nuo taško iki sintezės Kitas skyrius:
TAIKOMOSIOS DAILĖS IŠKILIMAS


PRATARMĖ

 

Kompozicija – kūrybos profesionalumo požymis. Ji suvokiama subjektyviai ir dažnai prieštaringai vertinama. Tačiau egzistuoja ir objektyvūs kūrybos dėsningumai, kurie išryškėjo ilgametėje praktikoje. Meno kūrinio ar daikto kompozicija daugiausia asocijuojasi su grožiu, harmonija, tikslingumu ir tvarka. Mūsų dienomis grožio samprata gerokai pakito, pastebimas kompozicijos meninių priemonių nepastovumas, nelogiškumas, laisva improvizacija. Visa tai atspindi postmodernistin io meno tendencijas.

Aišku, kompozicijos taisyklių mokėjimas – tai tik pagrindas kūrybai, kuri daug priklauso nuo kūrėjo talento, įgūdžių, patyrimo ir išsilavinimo. Kiekvienos meno mokyklos tikslas – perduoti būsimiesiems dailininkams sukauptas žinias ir mokyti kūrybiškai jas panaudoti. Gera metodinė orientacija ne tik palengvina, bet ir pagreitina kompozicijos sprendimus. Todėl kompozicija yra vienas iš svarbiausių mokymo dalykų rengiant įvairių sričių dailininkus, projektuotojus ir menotyrininkus.

Šis vadovėlis yra bandymas užpildyti spragą, kuri jaučiama rengiant taikomosios dailės specialistus. Tai glausta kompozicijos „gramatika“, parašyta remiantis gamtos, liaudies meno ir profesionaliųjų dailininkų bei architektų, daugiausia XX amžiaus, būdingais darbų pavyzdžiais. Aptariami ir kiti su kompozicija susiję dalykai: dailės ir architektūros sąveika, stilius ir mada, mokslo įtaka, archetipai ir simboliai bei kitos lyginamosios temos. Pateikta per 500 įvairių iliustracijų, dauguma jų – naujausi Lietuvos ir išeivijos dailininkų kūriniai. Kaip metodiniai pavyzdžiai panaudoti brėžiniai ir kai kurios Vilniaus dailės akademijos keramikos ir tekstilės specialybių studentų kompozicijos užduotys. Leidinys skirtas meninės kūrybos studijoms, neakcentuojant kūrinių funkcijos (tam yra išleista puikių dizaino vadovėlių). Rengiant antrąjį knygos leidimą ištaisyti pasitaikę trūkumai, atsižvelgta į pakitusią mokymo metodiką. Tekstas papildytas nauja medžiaga, patikslinti terminai.

Dėkoju recenzentams – Vilniaus dailės akademijos prof. dr. Aleksandrai Aleksandravičiūtei, prof. Jonui Gudmonui, dailininkui prof. Juozui Galkui, redaktorei Teresei Valiuvienei, maketuotojai Editai Namajūnienei ir visiems prisidėjusiems prie knygos išleidimo.

 
Autorius

 Juozas Adomonis. NUO TAŠKO IKI SINTEZĖS. Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai.
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.
© Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius, 2008. © Juozas Adomonis, 2008.
Leidykla nesuteikia teisės perduoti šią medžiagą tretiesiems asmenims, taip pat naudoti ją ištisai arba dalimis bet kokiame kitame leidinyje spausdintu, elektroniniu ar kitokiu būdu.

 

Elektroninės parduotuvės kūrimas: evispakiekis:
0 vnt.
viso:
0 EUR
valiuta:
EUR USD LTL
Raktiniai žodžiai:
faktūra rašmenys audimas dėmė šviesa metalas koloritas tekstilininke dissimetrija kraklė geležis ornamentas ritmas optinės iliuzijos spalva kontrastas simetrija tekstūra asimetrija stiklas vaizdo stilizacija sidabras dydis proporcijos kartotė medis niuansas kompozicijos vientisumas dinamika dekoras bronza tapatybė tekstilė šešėlis ažūras varis statika aliuminis atvaizdai formos tektonika